İlkeler ve Hedefler

-Ülkemizin İslam düşünce geleneğindeki zenginliğini, doğru bilgiyi asıl kabul eden din anlayışını ve din hizmetleri alanındaki tecrübesini, talep edilmesi durumunda, yurtdışında yaşayan vatandaş ve dindaşlarımızla paylaşmak;
-Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da, dinin yanlış ve yanlı yorumuyla ortaya çıkabilecek suiistimallere mahal bırakmayacak bilgiyi günümüz farklı iletişim vasıtalarıyla vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın dikkatine sunmak;
-Vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın yaşadığı ülke ve topluluklara doğrudan götürülen din hizmetleri yanında, sağlıklı dinî bilginin üretileceği ve din bilginlerinin yetiştirileceği din eğitim-öğretim kurumlarının teşekkülüne ve gelişmesine katkı sağlamak; bu kapsamda işbirliği ve tecrübe paylaşımını geliştirmek; bu ülke ve toplulukların resmî-İslamî kurumlarının gelişmesine ve hizmetleri geliştirmelerine yardımcı olmak; kurumlar arası yakın ve sıcak ilişkiler kurmak;
-Bireyler arası saygı ve anlayışı engelleyen İslam ve Müslüman kimliğine dair taşınan yanlış bilgi veya ön yargıların kaynaklarına işaret ederek gerilimlerin giderilmesine katkı sağlamak; İslâm dininin doğru anlaşılmasını sağlamak;
-Batı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın kendi kimliklerini koruyarak, yaşadıkları toplumla uyum içinde eşit bireyler olarak her türlü hak ve fırsatlardan yararlanmalarını teşvik ederek, entegrasyon çalışmalarının doğru bir zeminde yürütülmesine destek sağlamak;
-Huzurlu bireyleri ve toplumları amaçlayan, yaratılışın birer hikmeti olarak dinî ve fikrî farklılıklarla birlikte yaşamayı öğütleyen İslam’ın ahlak öğretilerine, en genel anlamda içinde yaşadığımız çevre ve dünyamıza karşı duyarlı olmamızı talep eden ana fikrini işleyerek, çevremizde ve dünyamızda yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında insanlarımızın sağduyulu algılarını geliştirmek;
-Bizi ve tarihimizi birbirine bağlayan tarihî-kültürel ortak miras ve değerlerimize sahip çıkmak.
   
Başlıklar:
   
cblogo.png
Diyanet Radyo nebi diniyayin